Visie & missie

 Visie van de school:

 

CBS de Welle sluit aan bij de brede ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind. Ieder kind is uniek en mag er zijn. De school geeft daarom ruimte aan de talenten van kinderen en houdt nadrukkelijk rekening met de verschillen en mogelijkheden van de kinderen.

De leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen mogelijkheden optimaal te benutten. Naast klassikaal leren willen we de kinderen ook stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Als leerkrachten begeleiden wij de kinderen hierin.

 

Wij staan voor passend onderwijs waarin aandacht is voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking waarbij de kernwaarden vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid van groot belang zijn.

 

Ons onderwijs is gericht op het werven van de vaardigheden die nodig zijn voor de 21e eeuw. Wij willen de kinderen in staat stellen beter te functioneren in de wereld van morgen door de (digitale) mogelijkheden van vandaag te benutten. We doen dit zoveel mogelijk in een rijke leeromgeving vanuit een betekenisvolle situatie.

Wij vinden het daarom belangrijk om naast het klassikaal leren aandacht te besteden aan ontwikkelingsgericht- , onderzoekend- en handelend leren, waarbij de zintuigen worden geprikkeld en het creatief denken wordt ontwikkeld. Deze vormen van leren leiden tot klassen doorbrekende en overstijgende activiteiten.

 

Bij de visie is het van het grootste belang de driehoek school-ouder-kind te optimaliseren waarbij onderling vertrouwen, communicatie, en veiligheid het fundament vormen. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling en het leren van hun kind.