Ons onderwijs

Het onderwijs

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal. In hun spel worden de kinderen begeleid door de leerkrachten. Door het werken met allerlei ontwikkelings- en spelmaterialen zoals: puzzels en taal- en rekenspelletjes, voorlezen van prentenboeken, gymmen en spelen in het speellokaal, knutselen, kleien of tekenen leggen de kleuters de basis voor het onderwijs in de hogere groepen.

Naarmate de kleuters ouder worden in groep 2, worden er meer eisen aan de kinderen gesteld. In de loop van het schooljaar dat een kind in groep 2 zit, wordt bekeken of het na de zomervakantie naar groep 3 kan.

 

Godsdienst

Kind op Maandag is een uitgave van de Nederlandse Zondagschool Vereniging. Deze methode wordt in een groot aantal groepen gebruikt als leidraad voor de dagopeningen. De methode sluit aan op Kind op Zondag, waar veel kerken gebruik van maken voor de kindernevendiensten.

 

Lezen

In groep 3 wordt er met de methode ”Veilig leren lezen” gewerkt. Op onze school vinden we lezen erg belangrijk en adviseren om thuis ook veel (hardop) te lezen: minimaal 15 minuten per dag. Niet alleen dat uw kind leert lezen, maar dat het ook ontdekt dat lezen leuk, spannend, leerzaam, gezellig of ontroerend kan zijn.

Gedurende het schooljaar zijn er vijf periodes waarbij de leerlingen van groep 3 t/m 8 deelnemen aan het zogenaamde ”tutorlezen”. Onder begeleiding van een ander kind (met een hoger leesniveau) lezen de kinderen in duo’s van twee. Dit heeft voordelen voor beide kinderen. De zwakkere lezer komt vaak aan de beurt en de betere lezer leert nog beter te lezen, temeer omdat ze een ander kind moeten begeleiden. Verder heeft het ook een pedagogisch effect. De leesresultaten worden een aantal malen per jaar getoetst. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen.

 

Fries

Friesland is een meertalige provincie. In ons onderwijs wordt met deze meertalige cultuur rekening gehouden. Voor de jongste kinderen is het van belang dat zij zich snel thuis voelen op school. In een veilige omgeving zullen ze gemakkelijker gedijen. Een belangrijk aspect daarbij is de acceptatie van de taal van het kind die het van thuis heeft meegekregen. Er wordt in de groepen aandacht besteed aan begrijpen, lezen en spreken van Fries. Het schrijven van Fries heeft een lagere prioriteit. Het Fries wordt  gebruikt als voertaal bij een aantal op Friesland gerichte onderwerpen. In alle groepen wordt er gebruik gemaakt van de methode Spoar 8.  Daarnaast zal er bij creatieve vakken en bij bewegingsonderwijs Fries gesproken mogen worden.

Rekenen
In de kleutergroepen wordt binnen Schatkist het aanbod voor rekenen en taal afgestemd. Tevens maken we gebruik van het rekenpakket Met Sprongen Vooruit van groep 1 t/m 4. Er wordt naar gestreefd rekenkundig inzicht te ontwikkelen door praktisch en logisch denken. Door planning en registratie wordt een evenwichtig aanbod gegeven. Op onze school wordt gewerkt met deze nieuwe methode: De Wereld in getallen. Vanaf groep 3 is het leerjaar verdeeld in zes blokken van ieder zes weken. De methode bevat dus leerstof voor 36 weken per jaargroep. Een lesweek bestaat uit 5 lessen: twee interactieve leerkracht gebonden lessen en drie zelfstandig werkenlessen. De zesde week van elk blok is de toets week. In die week is er gelegenheid voor afname van de toets, herhaling en verrijking en kortdurende hulp aan kinderen die iets nog niet beheersen. Voor kinderen die moeite hebben met de basisleerstof is er een bijwerkboek en voor kinderen die iets meer kunnen is er een pluswerkboek.

 

Taal

In de groepen 4 t/m 8 wordt de Nederlandse taalmethode taalactief gebruikt (Aanschaf 2018) In deze methode komen alle aspecten van de taalontwikkeling in een evenredige verhouding aan bod. In groep 3 gebruiken we methode veilig leren lezen.

 

Engels

In groep 7/8 wordt Engels gegeven. We maken daarbij gebruik van de interactieve en online lesmethode ”Groove me”. De lessen Engels hebben een sterk communicatief karakter, d.w.z. dat de kinderen veel met elkaar praten in het Engels en zich op die manier verstaanbaar kunnen maken in een vreemde taal.
 

Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Vanaf groep 5 hanteren we de methode ‘Argus Clou’, die we in 2014 nieuw aangeschaft hebben. Hierbij gebruiken we ook de bijbehorende computersoftware. Wereldoriëntatie komt ook aan bod door middel van werkstukken, leergesprekken, doe-opdrachten, spreekbeurten, schooltelevisie e.d.

 

Maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting

Voor dit vak- vormingsgebied hebben we geen speciale methode. In diverse andere lessen wordt er echter in voldoende mate voor gezorgd dat deze lesstof voldoende aandacht krijgt. Tevens wordt er iedere week door de leerlingen van groep 7 en 8 gekeken naar School-TV weekjournaal. Naar aanleiding van dit tv programma vindt
er een gesprek plaats over de thema’s die hierin aan bod komen.

 

Geestelijke stromingen

Kennis van de verschillende geestelijke stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen normen- en waardenpatroon bij de kinderen. Verder kan kennis van andere culturen bijdragen tot meer verdraagzaamheid en begrip. Bij dit vak- vormingsgebied vinden vaak koppelingen plaats met geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienstige vorming. Dit is dan ook de reden dat we geen aparte methode hiervoor hebben.

 

Actief Burgerschap

Sinds 2006 zijn nieuwe kerndoelen voor het onderwijs van kracht. Onderwijs in burgerschap maakt deel uit van deze doelen. Burgerschap wordt niet direct gezien als een apart vak, maar maakt deel uit van het alledaagse lesgeven, waarbij leerlingen worden uitgedaagd na te denken over hun rol als burger in onze (Nederlandse / westerse) samenleving. Ze moeten leren daar nu en ook later een positief kritische bijdrage aan te kunnen leveren. Ook als ’kleine burger’ moeten kinderen zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij waar ze deel van uit maken. De betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de sociale gemeenschap, maken deel uit van de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen.

De ontwikkeling van burgerschapszin en sociale integratie komen tijdens diverse lessen in alle groepen aan de orde. We denken daarbij o.a. aan tv-lessen als Koekeloere, Huisje-boompje-beestje, Nieuws uit de natuur en het jeugdjournaal. Ook bij andere vakken komen elementen van burgerschap aan de orde (o.a. godsdienst, geschiedenis en aardrijkskunde). Sowieso leren kinderen op school met andere mensen om te gaan (sociale competenties).

 

Creatieve vorming

Vanaf groep 3 besteden we per week ongeveer 3 uur aan de vakken tekenen, handenarbeid, muziek en dans/drama. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend; ook hier streven we kwaliteit na. We gebruiken de methode “Moet je doen”. Creativiteit is een belangrijke basis in het leven!

 

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. De kinderen dragen dan gymschoenen, die op school blijven. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van het gymlokaal in MFC Het Spectrum.

Voor alle groepen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Instapschoenen of schoenen met klittenband zijn heel praktisch. Alleen gymschoenen met witte zolen zijn toegestaan. De kinderen die aan het eind van de dag gym hebben gaan vanuit het gymlokaal naar huis.

 

                        9.00-10.00        10.30-11.30     12.15-13.15    13.00-14.00     

maandag       groep 5/6          groep 4             groep 3               groep 7/8       

vrijdag            groep 7/8          groep 3             groep 4               groep 5/6                        

 

Schoolzwemmen

Afgelopen schooljaar hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 vijf zwemlessen aangeboden gekregen van zwembad De Sawn Stjerren te Hallum. Voor het komende schooljaar zal het afwachten zijn wat er vanuit het zwembad georganiseerd gaat worden. Vanuit de gemeente wordt er geen vergoeding voor zwemonderwijs gegeven dus zullen we opnieuw moeten bekijken wat mogelijk is.