Medenzeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van Cbs De Welle bestaat uit:
Karen Ket Voorzitter
Greta Loonstra Algemeen lid GMR
Personeelsgeleding
Petra van Schaik Algemeen lid/GMR
Greet Krol-v.d. Meulen Secretaris

Contact: mr.cbs.dewelleburdaard@gmail.com

Notulen MR 6 januari 2015.doc


De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden. Twee ouders en twee personeelsleden hebben zitting in de MR. De taak van de MR is het geven van adviezen en het nemen van besluiten over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. De MR vervult een brugfunctie tussen de ouders en de school. De MR heeft goede banden met de schoolcommissie zodat men weet wat er leeft op school en onder de ouders. Zijn er knelpunten op school of zijn er vraagtekens bij de ouders, dan kan de MR daarmee aan de slag gaan. De namen van de MR- leden vindt u in hoofdstuk 11 van deze gids.
Twee leden van de MR zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevormd door afgevaardigden van de zes scholen van onze vereniging.
De GMR vergadert in principe elke twee maanden en dan steeds in de eerste week van de maand.